Fotoalbum

Het bestuur van de Vereniging Oud Apeldoorn (hierna te noemen: VOA) wil dat de VOA-leden een juiste en veilige omgang met hun persoonsgegevens door de VOA als een vanzelfsprekend iets kunnen beschouwen. Om voor haar leden aan te geven op welke manier de VOA omgaat met hun persoonsgegevens is dit privacy statement opgesteld.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VOA verwerkt van haar leden.
Een lidmaatschap van de VOA is niet mogelijk zonder de VOA in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken. Door lid te worden of te blijven van de VOA, wordt het lid geacht uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met dit privacy statement te verwerken.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar tot een persoon zijn.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN HAAR LEDEN GEBRUIKT DE VOA?
De VOA gebruikt en verwerkt voor zover beschikbaar/van toepassing de volgende gegevens van haar leden: